Prezes- Hubert Gajewski 4A

 

Zastępcy:  Julia Równica 7A

Zastępcy: Aleksandra Pędziszewska 7B

REGULAMIN  PRACY  SZKOLNEGO  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY  PODSTA WOWEJ  Z  ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI  NR l

W  SOPOCIE

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.) Poz. 425 z późniejszymi zmianami oraz Statutu Szkoły.

 

 

§1

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów są następujące organy samorządu:

 1. przewodniczący i dwaj zastępcy przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr l w Sopocie,
 2. reprezentanci samorządów klasowych.

 

 

§2

            Wybory reprezentantów samorządów klasowych odbywają się w zespołach klasowych w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

            Przewodniczącego i zastępców Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wyłaniają spośród siebie reprezentanci samorządów klasowych w głosowaniu tajnym.

 

 

§3

Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami z poszczególnych przedmiotów,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania oraz wydawania gazetki klasowej i szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§4

Uczeń ma prawo do:

 1. wyrażania w kulturalny sposób opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
 2. wykorzystywania wszystkich możliwości szkoły w celu przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności (przynależność do kół i organizacji szkolnych),
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i oczekiwania pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów ze strony wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły i wszystkich nauczycieli,
 4. poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich ze strony uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 5. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 6. jawnego wyrażania opinii, myśli i przekonań dotyczących szkoły, a także religijnych i światopoglądowych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 7. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz inicjowania własnych propozycji po przedstawieniu ich i przedyskutowaniu z wychowawcą klasy lub innym nauczycielem,
 8. działalności w wybranych kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań i innych organizacjach działających na terenie szkoły (z zaleceniem poinformowania o tym wychowawcy klasy), a także korzystania podczas tych zajęć ze szkolnych pomieszczeń, sprzętu i pomocy naukowych,
 9. przynależności do wybranej organizacji pozaszkolnej, jeżeli uczestnictwo w niej nie będzie kolidować z nauką,
 10. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 11. pełnego wykorzystania przerw między lekcjami do odpoczynku,
 12. zwolnienia z prac domowych na okres przerw świątecznych i ferii (z wyjątkiem uczniów mających zaległości oraz przygotowujących się do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego),
 13. ograniczenia prac domowych na okres sobót i niedziel, szczególnie z przedmiotów, prowadzonych przez 3 i więcej godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia,
 14. równomiernego obciążenia całogodzinnymi pisemnymi pracami klasowymi (jedna w ciągu dnia, a nie więcej niż dwie w ciągu tygodnia) i uzyskiwania z tygodniowym wyprzedzeniem wiadomości o wymaganym zakresie wiadomości (nie dotyczy krótszych sprawdzianów),
 15. bezstronnej, sprawiedliwej, jawnej oceny swych postępów w nauce, przy czym zachowanie się ucznia nie wpływa na ocenę z przedmiotu,
 16. oczekiwania, aby oceny jego umiejętności i wiedzy dokonywano systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających jej obiektywność,
 17. uzyskania na swoją prośbę lub rodziców krótkiego uzasadnienia oceny przez nauczyciela przedmiotu,
 18. otrzymania na prośbę swoją lub rodziców kserokopii pracy kontrolnej do domu na czas określony przez nauczyciela (lub udostępnienia jej na miejscu),
 19. uzyskania od nauczycieli przedmiotów i wychowawcy klasy na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej informacji o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych z poszczególnych przedmiotów a także zachowania (dotyczy to też rodziców ucznia),
 20. uzyskania informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nieodpowiedniej oraz nagannej zachowania na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego (dotyczy to również rodziców ucznia),
 21. składania egzaminu poprawkowego, na pisemną prośbę jego lub rodziców do Dyrektora Szkoły (w wypadku uzyskania nie więcej niż dwu ocen niedostatecznych z obowiązkowych przedmiotów nauczania), złożoną nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze lub roku szkolnym (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej),
 22. wystąpienia z prośbą ( za pośrednictwem rodziców) o egzamin klasyfikacyjny w sytuacji, gdy uczeń nie był klasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych i przystąpienia do tego egzaminu,
 23. wystąpienia z prośbą ( za pośrednictwem rodziców) o egzamin klasyfikacyjny w sytuacji, gdy uczeń nie był klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych,
 24. oczekiwania od nauczycieli i kolegów pomocy oraz wyjaśnień w niezrozumiałych sprawach związanych z opanowaniem materiału nauczania,
 25. uczestniczenia we wszystkich imprezach proponowanych przez szkołę,
 26. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego za pośrednictwem wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i innych nauczycieli,
 27. korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel budżecie gminy na zasadach określonych w Art.91 pkt l Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami,
 28. opieki zdrowotnej w ramach możliwości placówki.

§5

Uczeń ma obowiązek:

 1. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia i przestrzegania postanowień zawartych w statucie placówki, a w szczególności:

●      okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

●      przeciwstawiania   się   przejawom   brutalności   oraz   agresji   i   poinformowania nauczyciela o negatywnych działaniach kolegów,

●      dbania o piękno mowy ojczystej i przeciwstawiania się wulgarności, szanowania i tolerowania poglądów oraz przekonań innych ludzi,

●      poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, budowania tradycji szkoły i współtworzenia jej autorytetu,

●      noszenia jednolitego stroju, ustalonego przez Radę Rodziców,

●      bezwzględnego unikania palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających,

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych i pracy nad poszerzaniem swej wiedzy oraz umiejętności,
 2. aktywnego uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,
 3. uczęszczania na wskazane przez nauczycieli zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne, korekcyjne, treningowe itp.,
 4. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład i porządek na terenie szkoły i boiska:

●      naprawiania wyrządzonej  przez siebie szkody lub materialnej  rekompensaty za zniszczenia,

●      pełnienia na terenie szkoły dyżurów uczniowskich ustalonych przez nauczycieli opiekunów,

●      zmieniania obuwia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,

 1. zachowania bezpieczeństwa i odpowiedzialności za życie, zdrowie i higienę własną oraz wszystkich członków społeczności szkolnej,
 2. godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 3. ścisłego przestrzegania Statutu Szkoły i jej zadań wychowawczych (nie ma prawa zachęcać innych do łamania jego postanowień).

 

 

§6

Uczeń za przykładną i wzorową postawę, dobre wyniki w nauce, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie może otrzymać:

 1. list pochwalny Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy skierowany do rodziców (prawnych opiekunów),
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów i nauczycieli,
 3. pochwałę wychowawcy wobec klasy lub rodziców na zebraniu,
 4. nagrodę rzeczową,
 5. dyplom uznania,
 6. bezpłatny bilet do kina, teatru, wstęp na dyskotekę, wystawę itp.,
 7. zezwolenie na zorganizowanie klasie dodatkowej imprezy rozrywkowej.

 

 

§7

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

 1. indywidualnym upomnieniem wychowawcy klasy,
 2. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych) o negatywnym zachowaniu się dziecka, dyscyplinującą rozmową wychowawcy klasy z uczniem w obecności rodziców,
 3. wyznaczeniem wykonania określonej pracy na rzecz klasy i szkoły (naprawa sprzętu, sprzątanie po lekcjach, dodatkowe dyżury),
 4. postawieniem przed Komisją Wychowawczą w składzie:

●      Dyrektor Szkoły,

●      pedagog szkolny,

●      wychowawca klasy,

●      wybrany przez ucznia nauczyciel,

 1. upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły udzieloną uczniowi wobec uczniów innych klas i nauczycieli