W książkach jest coś szczególnego.
Książki przenikają nas do głębi (...). 
A żadna nie przychodzi samotnie,
ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.
Francesco Petrarka

 

Kadrę biblioteki stanowi: Joanna Łapian


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 
im. Armii Krajowej

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom. 
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu ( lektury, literaturę piękną, popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma ). 
3. Klasy, klasopracownie , kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych klas. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. 
4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach. 
5. W bibliotece oczekujemy na książki, które wyszukuje i udostępnia nauczyciel bibliotekarz.
6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres. 
7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo. 
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 
9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki. 
10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 
12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu. 
13. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z czytelni.